1 בדצמבר 2015 : צחוקים, הומור ובדיחות קרש

15 בדצמבר 2014 : קומיקס וקומיקס למחצה

15באוקטובר 2013  גיליון מספר 115 א’: ראשית קריאה 

גיליון מספר 115 ב’ : שנית קריאה ואילך